Μετάφραση σε Πτυχία | Πιστοποιητικά|Βεβαιώσεις

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | Σημεία Εξυπηρέτησης

Μετάφραση και επικύρωση ξενόγλωσσων πτυχίων μέσω δικηγόρου μεταφραστή για χρήση στον ΑΣΕΠ(Proficiency, Lower, City and Guilds, Toeic, IELTS,  Celi, Certificat, Sorbonne, DELF, DALF, Zertifikat, Mittelstufe, basico, superior κ.α.), βιογραφικών και αναλυτικής βαθμολογίας σχολών, βεβαίωσης σπουδών, απολυτηρίου Λυκείου, πτυχίων πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού.