Μετάφραση και επικύρωση ξενόγλωσσων πτυχίων μέσω δικηγόρου μεταφραστή για χρήση στον ΑΣΕΠ ( Proficiency, Lower, City and Guilds, Toeic, IELTS,  Celi, Certificat, Sorbonne, DELF, DALF, Zertifikat, Mittelstufe, basico, superior κ.α. ),  βιογραφικών και αναλυτικής βαθμολογίας σχολών, βεβαίωσης σπουδών, απολυτηρίου Λυκείου, πτυχίων πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού

Τι είναι η Σφραγίδα της Χάγης ή Apostille;

Είναι η σφραγίδα που επισυνάπτεται σε δημόσια ( σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα εκκλησιαστικά, στρατιωτικά αστυνομικά) ή ιδιωτικά έγγραφα, χορηγείται από τις  Περιφερειακές Διοικήσεις όταν πρόκειται για πιστοποιητικά γέννησης, γάμου , Ληξιαρχικές πράξεις κτλ  και  από τα πρωτοδικεία όταν πρόκειται για έγγραφα δικαστικής φύσης όπως το Ποινικό Μητρώο ή  συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Με τη Σφραγίδα της Χάγης βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα του υπαλλήλου που υπογράφει το έγγραφο.

Προσοχή! Στο Γραφείο Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, επισημειώνονται έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Δήμους της περιφέρειας και φέρουν φυσική ( πρωτότυπη ) υπογραφή με στιλό ( όχι από το gov.gr).

Η apostille προηγείται της  επίσημης μετάφρασης του εγγράφου και  επισημειώνεται από τη Χώρα προέλευσης του εγγράφου.

Το μεταφραστικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη μετάφραση και επικύρωση εγγράφων που  φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης