Μετάφραση τεχνικών εγχειριδίων ( προσπέκτους ), οδηγιών χρήσεων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, τεχνικών προδιαγραφών και  πιστοποιήσεων, τεχνικών έργων κατασκευαστικών εταιριών για διαγωνισμούς του Δημοσίου, εγχειριδίων μηχανημάτων, φωτοβολταικών συστημάτων,  οδηγιών και κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελιδοποίηση και εκτύπωση εγχειριδίων, καταλόγων, βιβλίων